Počínaje přehledem za kalendářní měsíc červen 2020, který zaměstnavatelé mají povinnost předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě od 1. do 20. července 2020, lze podání přehledu o výši pojistného učinit pouze jedním  způsobem. 

Zaměstnavatelé tak musí učinit jen v elektronické podobě, a to zasláním na elektronickou adresu nebo do datové schránky určené orgánem sociálního zabezpečení ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení – tj. jako datovou větu výhradně ve formátu XML (PVPOJ). Nesplňuje-li podání tyto podmínky, nepřihlíží se k němu.

Co dělat, pokud není online způsob možný? 

Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů přehled předložit v elektronické podobě, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopisu zasláním na adresu určenou OSSZ nebo předáním tohoto tiskopisu příslušné OSSZ. Přitom je povinen uvést důvod takového postupu. 

Tyto technické důvody se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obdobně.

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy obsahují funkce i formuláře pro odesílání přehledu pomocí služby e-Podání ČSSZ. O vlastnostech používaného programu se informujte u příslušného dodavatele či výrobce, doporučuje Česká správa sociálního zabezpečení. 

Pro vyplnění a odeslání přehledu lze využít také interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ (pokud speciální program nevyužíváte nebo tuto funkcionalitu program nenabízí). Využití ePortálu ČSSZ je zcela zdarma a je možné jej využít buď s datovou schránkou nebo prostřednictvím prostředků Národní identitní autority.